Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PCC POLSKA
 
Poniższy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego PCC POLSKA działającego pod adresem https://www.sklep.pccpolska.pl 
 
  I.      INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep internetowy obsługiwany jest przez firmę PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10, 51-416. Telefon: 71 344  24 00, NIP: 8992457450, REGON: 932820115, KRS 0000299850 wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI wydział gospodarczy.

2. Korzystanie ze Sklepu PCC Polska oznacza akceptację Regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://sklep.pccpolska.pl/pl/content/5-regulamin-sklepu oraz Polityki Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu pod adresem https://sklep.pccpolska.pl/pl/content/16-polityka-prywatnosci.

3. Sklep internetowy PCC Polska zapewnia wszelkie zasady bezpieczeństwa danych. Wdrożony jest protokół SSL. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu- firma PCC Polska Tomasz Jarmuszczak sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10. NIP: 8992457450; KRS: 0000299580; REGON: 932820115.

  1.  Konto Użytkownika jest to przestrzeń dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do ostatnich zamówień, zakupionych produktów oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

- Posiadanie konta Użytkownika jest dobrowolne.
- Właścicielem Konta Użytkownika na stronie sklep.pccpolska.pl może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
- Założenie konta jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie.

5. Zatwierdzenie formularza wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 
 II.      ZAMÓWIENIE
1.       Do zakupów w sklepie internetowym PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.       W celu dokonania zakupu należy umieścić wybrany produkt w koszyku klikając na tekst „dodaj do koszyka”.
3.       Zawartość koszyka można kontrolować na bieżąco poprzez wybór opcji "Koszyk.
4.       Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia. Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać następujące informacje o Kupującym:
  a.      Imię i nazwisko
  b.      Nazwę firmy i NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych w celu wystawienia faktury VAT);
  c.      Dokładny adres dostawy;
  d.      Miejsce wysyłki dokumentów;
  e.      Adres poczty elektronicznej;
  f.       Numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy).
5.       Każde prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest przez wiadomość email. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma PCC POLSKA Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
6.       W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.
7.       W razie jakichkolwiek niejasności wynikających z zamówienia PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem.
8.       PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, co do rzetelności Kupującego jak również z powodu niedostępności towaru. 
9.       Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.
10.   Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena poszczególnych produktów podane są również w wartości netto, oraz niektóre oprócz złotych polskich wyrażone są w walucie Euro.
11.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
12.   Sklep PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
13.   Proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.
14.   Podane ceny towarów nie uwzględniają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
15.   Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
16.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
17.   Wszelkie inne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla Wrocławia.
 
III.      WARUNKI DOSTAWY
18.   Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a.      Firma kurierska - towar dostarczany jest do Klienta na drugi dzień roboczy po nadaniu przesyłki.  Koszt usługi wg obowiązującego w sklepie cennika - szczegóły na stronie Sklepu w zakładce WYSYŁKA.
b.      Przesyłki poza obszar Polski są wysyłane na koszt Kupującego po wcześniejszym ustaleniu formy wysyłki i jej kosztów.
c.      Odbiór własny - w siedzibie firmy PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10, 51-416 po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
d.      ELD - produkt występuje w wersji elektronicznej i jest pobierany ze strony producenta. Nie posiada pudełka ani nośnika. 
           • Czas realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin roboczych.
19.   W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 7000 PLN sklep PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna zobowiązuje się pokryć całkowity koszt dostarczenia przesyłki firmą kurierską.
20.   Nabywca przesyłki z towarem zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie jest oryginalnie zapakowane. Paczka musi być oklejona taśmami, które nie mogą nosić śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub podejrzenia próby otwierania przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji). Po odbiorze należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towary nie noszą śladów uszkodzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół, na którym musi podpisać się kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.
21.   W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy, własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Kupującego.
22.   Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem - Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.
 
IV.  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
23.  Dział obsługi zamówień pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.  Zamówienia złożone na lprodukty w wersji elektronicznej reazliwane są w ciagu 48 godzin roboczych.

24. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Klient ma wówczas prawo odstąpić od dalszej realizacji zamówienia.
25.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.
26.   W przypadku, gdy stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.
26.   Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie za sobą poważną szkodę dla strony, która nie jest winna tej zwłoce, strona ta ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeśli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego towaru w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego towaru.
28.   Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszego regulaminu, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.
29.   Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy albo gdy zostało zawarte co do tego specjalne porozumienie na piśmie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być przedstawione przez Kupującego na piśmie najpóźniej w jeden miesiąc od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe się ich zrzeczenie.
30.   Za opóźnienia w dostawie towaru wynikające z winy firmy kurierskiej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 
V.    FORMA PŁATNOŚCI
31.   Przedpłata na konto - faktura ProForma. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu na konto pełnej kwoty.
a.      Numer konta obsługującego płatności w złotówkach oraz Przelewy24: 42 1140 2017 0000 4002 0589 4391
b.      Numer konta obsługującego płatności w euro: 44 1140 2017 0000 4212 0044 0883
32.   Faktura VAT. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wydania Kupującemu towaru. Ta forma płatności dostępna jest jedynie dla stałych Klientów, pod warunkiem:
a.      Regulowania należności w obowiązującym terminie.
b.      Przedłożenia aktualnych dokumentów rejestrowych firmy nie starszych niż 3 miesiące (odpis z KRS, potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON)
33.   Przedpłata gotówką: płatność gotówką w siedzibie firmy PCC POLSKA T. Jarmuszczak Sp. J. we Wrocławiu przyul. Kościerzyńskiej 10, na podstawie otrzymanej faktury ProForma.
UWAGA! Płatność na konto następuje po ustaleniu z handlowcem terminu realizacji zlecenia oraz innych potrzebnych do zrealizowania zlecenia informacji.
 
VI.   WARUNKI PŁATNOŚCI
34.   Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
35.   Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu trzech miesięcy od końca ustalonego terminu, Sprzedawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku takiego odstąpienia od umowy Kupującego obciąża wobec Sprzedawcy kara umowna w wysokości obliczonej jako równowartość 50% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.
36.   Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
36.   Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
38.   Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać - przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
39.   Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. 

VII. ZASADY I WARUNKI ODNAWIANIA LICENCJI/SUBSKRYPCJI CZASOWYCH AUTO-ODNAWIALNYCH
40. Kupując produkt subskrypcji auto-odnawialnej, przyjmują Państwo do wiadomości, że usługa i/lub subskrypcja związana z tym produktem zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres trwający tyle samo, co pierwszy okres usługi/subskrypcji (zwany dalej „kolejnym okresem”).
41. Usługę/subskrypcję można wypowiedzieć najpóźniej 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnego okresu wysyłając mail na adres: licencje@pccpolska.pl i firma PCC Polska nie odrzuci automatycznego odnowienia na mocy niniejszych warunków
42. Cena produktu jest uzgodnioną ceną obowiązującą na ten konkretny okres (plus należne podatki i inne opłaty i/lub inne obciążenia).
43. Firma PCC Polska zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w kolejnym okresie zgodnie z cennikiem Autodesk.
44. Firma PCC Polska poinformuje Państwa o zmianie ceny najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zaczyna obowiązywać kolejny okres. W takim przypadku, macie Państwo prawo do wypowiedzenia subskrypcji i/lub usługi zgodnie z powyższym.
45. Jeśli dla pewnych usług lub subskrypcji uzgodniono szczegółowe/odmienne warunki (np. w cyklu rocznym), PCC Polska dołoży wszelkich starań, aby wysłać Państwu przypomnienie o oczekującym/koniecznym odnowieniu w związku z tymi usługami lub subskrypcjami najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą zakończenia bieżącego okresu.
46. Kolejna oferta firmy PCC Polska dotycząca automatycznego odnowienia na kolejny okres nie jest wiążąca. Firma PCC Polska zastrzega sobie prawo – według uznania – do odmowy automatycznego odnowienia, z wyprzedzeniem 5 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu i wypowiedzenia przyszłej usługi/subskrypcji, między innymi, a zwłaszcza w przypadku zalegania z płatnością przez klienta, zmianą sytuacji finansowej lub zmianą właściciela.
47. Bez uszczerbku dla praw nabytych w związku z tą usługą i/lub warunkami subskrypcji lub prawami/środkami naprawczymi z nią związanymi, PCC Polska może w dowolnym momencie wypowiedzieć usługę/subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym. Powiadomienie o tym zostanie przesłane na piśmie (w formie mailowej) w przypadku, gdy klient nie zapłaci kwoty należnej z tytułu świadczenia tej usługi/subskrypcji w dniu jej wymagalności i nie spełni tego zobowiązania przez okres dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o takiej zaległości.
48. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że PCC Polska nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa za jakiekolwiek powyższe wypowiedzenie, a Państwo zwalniają firmę PCC Polska od wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, wydatków, konieczności zapłacenia odszkodowań i zabezpieczają przed stratami (w tym stratami bezpośrednimi, pośrednimi i wtórnymi, utratą zysku, utratą dobrego imienia oraz korzyści, karami, kosztami sądowymi i prawnymi) poniesionymi przez firmę PCC Polska, a wynikającymi z powyższego wypowiedzenia lub związanymi z nim.
 
VIII.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
49.   Wysłanie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez firmę PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna w celu realizacji zamówienia.
50.   Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. – tekst jednolity) oraz w wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem upoważnionych do tego organów państwowych.
 
IX.  REKLAMACJE
IX.I.  Sprzęt komputerowy
51.   Cały sprzęt komputerowy oferowany w sklepie internetowym PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna objęty jest gwarancją. 
52.   Warunki i okres gwarancji określone są przez producentów na kartach gwarancyjnych dostarczanych wraz z zakupionym towarem.
53.   Prawa gwarancyjne przysługują na podstawie dokumentu sprzedaży i karty gwarancyjnej.
54.   Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne należy nas o tym niezwłocznie poinformować emailem pccpolska@pccpolska, bądź telefonicznie - telefon: 71 344  24 00.
55.   Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Klienta. Towar należy odesłać z załączonym opisem wady i dokumentem sprzedaży.
56.   Jeżeli serwis jest uzasadniony, koszt transportu do Klienta pokrywa Sprzedawca.
57.   W przypadku bezpodstawnej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszystkie koszty transportu pokrywa Kupujący.


IX.II.  Oprogramowanie
58.   Kiedy jakikolwiek dostarczony produkt jest lub zawiera oprogramowanie ("Oprogramowanie"), jest ono licencjonowane przez odpowiedniego licencjodawcę/właściciela podlegającego odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika końcowego lub innym warunkom umowy dołączonym do Oprogramowania ("Warunki licencji") a”) i/lub Produktu.
Dodatkowo:
58.1. Takiego Oprogramowania nie wolno kopiować, adaptować, tłumaczyć, udostępniać, rozprowadzać, zmieniać, modyfikować, dekompilować, odwracać lub łączyć z innym Oprogramowaniem, z wyjątkiem, kiedy zezwalają na to Warunki licencji.
58.2. Prawa Klienta do zwrotu i/lub zwrotu kosztów objęte niniejszymi warunkami i obowiązująca polityka dotycząca zwrotów nie mają zastosowania po: zdjęciu folii i/lub odklejeniu naklejki zabezpieczającej, otwarciu pudełka, użyciu Oprogramowania i zaakceptowaniu warunków licencji. Zarejestrowane Oprogramowanie nie podlega zwrotowi.
58.3. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas pisemnie lub w odpowiednich Warunkach licencji, Oprogramowanie jest dostarczane "tak jak jest" bez żadnych gwarancji, warunków jakości, zdatności użycia, wydajności czy zgodności z opisem i nie dajemy żadnych gwarancji w związku z instalacją, konfiguracją czy poprawianiem błędów/wad Oprogramowania. Określenie praw producenta, licencjodawcy czy dostawcy Oprogramowania znajduje się w Warunkach licencji.
58.4. Jeśli dostarczone Oprogramowanie zawiera nośnik i stwierdza się jego uszkodzenie, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć nowych nośnik najpóźniej 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wady.


OGRANICZONA GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
59.   Ograniczona gwarancja. Autodesk udziela gwarancji, iż w dniu dostarczenia Oprogramowania dla Licencjobiorcy i przez dziewięćdziesiąt (90) kolejnych dni („Okres gwarancji”) Oprogramowanie będzie miało właściwości i funkcje ogólnie opisane w Dokumentacji Użytkownika, oraz że nośniki, na których Oprogramowanie zostało dostarczone – jeżeli takowe istnieją – będą pozbawione wad materiałowych i wykonania. Odpowiedzialność Autodesk będzie ograniczona i polegać będzie wyłącznie na przyznaniu Licencjobiorcy uprawnienia, w okresie gwarancji określonym w niniejszym punkcie, do żądania od Autodesk podjęcia próby naprawienia lub stworzenia dróg obejścia błędów, wymiany uszkodzonego nośnika, na którym dostarczono Oprogramowanie, jeśli takowy istnieje, lub zwrotu opłaty licencyjnej i unieważnienia umowy. Wybór sposobu realizacji uprawnienia z gwarancji będzie należał do Autodesk. Zwrot opłaty może nastąpić jedynie po zwróceniu uszkodzonych nośników, jeżeli takowe istnieją, oraz Dokumentacji Użytkownika wraz z kopią rachunku nabycia do lokalnej siedziby Autodesk lub autoryzowanego dystrybutora, od którego Oprogramowanie zostało zakupione, w okresie gwarancji.
60.   Ograniczona odpowiedzialność.  Poza ograniczoną gwarancją, udzieloną w myśl punktu 59. (ograniczona gwarancja) niniejszej umowy ani Autodesk ani licencjodawcy Autodesk nie udzielają, a licencjobiorca nie otrzymuje, żadnych innych wyraźnych rękojmi bądź gwarancji. Wszelkie oświadczenia i stwierdzenia na temat Oprogramowania i jego funkcji, zawarte w dokumentacji użytkownika oraz poczynione w komunikacji z licencjobiorcą, stanowią informacje techniczne, nie zaś wyraźną rękojmię lub gwarancję. Ponadto, Autodesk i licencjodawcy Autodesk niniejszym zdecydowanie uchylają się od wszelkich innych rękojmi, w tym między innymi dorozumianej rękojmi przydatności handlowej, przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. Nie ograniczając powyższych stwierdzeń, Autodesk nie gwarantuje nieprzerwanego lub pozbawionego usterek działania niniejszego Oprogramowania.

 
X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
61.   W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt, oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak Oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.
62.   W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, zakupiony towar należy odesłać na własny koszt na adres firmy PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć wszelkie otrzymane z towarem dokumenty.