Regulamin licencji/subskrypcji czasowych auto-odnawialnych

Ogólne zasady i warunki odnawiania licencji/subskrypcji czasowych auto-odnawialnych.

  1. Kupując ten produkt, przyjmują Państwo do wiadomości, że usługa i/lub subskrypcja związana z tym produktem zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres trwający tyle samo, co pierwszy okres usługi/subskrypcji (zwany dalej „kolejnym okresem”).
  2. Usługę/subskrypcję można wypowiedzieć najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnego okresu wysyłając mail na adres: licencje@pccpolska.pl i firma PCC Polska nie odrzuci automatycznego odnowienia na mocy niniejszych warunków.
  3. Cena produktu jest uzgodnioną ceną obowiązującą na ten konkretny okres (plus należne podatki i inne opłaty i/lub inne obciążenia).
  4. Firma PCC Polska zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w kolejnym okresie zgodnie z cennikiem Autodesk.
  5. Firma PCC Polska poinformuje Państwa o zmianie ceny najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zaczyna obowiązywać kolejny okres. W takim przypadku, macie Państwo prawo do wypowiedzenia subskrypcji i/lub usługi zgodnie z powyższym.
  6. Jeśli dla pewnych usług lub subskrypcji uzgodniono szczegółowe/odmienne warunki (np. w cyklu rocznym), PCC Polska dołoży wszelkich starań, aby wysłać Państwu przypomnienie o oczekującym/koniecznym odnowieniu w związku z tymi usługami lub subskrypcjami najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą zakończenia bieżącego okresu.
  7. Kolejna oferta firmy PCC Polska dotycząca automatycznego odnowienia na kolejny okres nie jest wiążąca. Firma PCC Polska zastrzega sobie prawo – według uznania – do odmowy automatycznego odnowienia, z wyprzedzeniem 5 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu i wypowiedzenia przyszłej usługi/subskrypcji, między innymi, a zwłaszcza w przypadku zalegania z płatnością przez klienta, zmianą sytuacji finansowej lub zmianą właściciela.
  8. Bez uszczerbku dla praw nabytych w związku z tą usługą i/lub warunkami subskrypcji lub prawami/środkami naprawczymi z nią związanymi, PCC Polska może w dowolnym momencie wypowiedzieć usługę/subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym. Powiadomienie o tym zostanie przesłane na piśmie (w formie mailowej) w przypadku, gdy klient nie zapłaci kwoty należnej z tytułu świadczenia tej usługi/subskrypcji w dniu jej wymagalności i nie spełni tego zobowiązania przez okres dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o takiej zaległości.
  9. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że PCC Polska nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa za jakiekolwiek powyższe wypowiedzenie, a Państwo zwalniają firmę PCC Polska od wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, wydatków, konieczności zapłacenia odszkodowań i zabezpieczają przed stratami (w tym stratami bezpośrednimi, pośrednimi i wtórnymi, utratą zysku, utratą dobrego imienia oraz korzyści, karami, kosztami sądowymi i prawnymi) poniesionymi przez firmę PCC Polska, a wynikającymi z powyższego wypowiedzenia lub związanymi z nim.